Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Quyền của cổ đông trong công ty cổ phần là gì?

Quyền của cổ đông trong công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Vậy quyền của cổ đông trong công ty cổ phần là gì? Hãy cùng The Mastro tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

 

QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ GÌ?

Cổ đông

Quyền hạn

Cổ phần phổ thông Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.

Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cổ đông sáng lập

 

Là người nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết.

Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông.

Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trong thời hạn 3 năm, từ khi thành lập công ty, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc chuyển nhượng cho người khác và được sự đồng ý của các cổ đông sáng lập còn lại.

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức Được chia lợi nhuận cao hơn so với cổ đông phổ thông.

Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức không được tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền biểu quyết và không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại Có quyền yêu cầu và được công ty hoàn lại số vốn đã góp theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Thực hiện các quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông, nhưng cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 

CÁC CẤP ĐỘ CỦA QUYỀN CỔ ĐÔNG 

Mọi công ty đều có cấu trúc phân cấp quyền hạn đối với ba loại chứng khoán chính mà công ty phát hành: trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông.

Cấp độ của quyền cổ đông

Mức độ ưu tiên của từng loại bảo mật được hiểu rõ nhất bằng cách xem xét điều gì sẽ xảy ra khi một công ty phá sản. Bạn có thể nghĩ rằng với tư cách là một cổ đông phổ thông có cổ phần sở hữu trong công ty, bạn sẽ là người đầu tiên được nhận một phần tài sản của công ty nếu nó bị phá sản.

Trên thực tế, các cổ đông phổ thông đang ở cuối chuỗi lương thực của công ty khi một công ty thanh lý. Trong quá trình xử lý mất khả năng thanh toán, chủ nợ là người đầu tiên được thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán từ tài sản của công ty.

Các chủ nợ trái phiếu là đối tượng ưu tiên tiếp theo, tiếp theo là cổ đông ưu đãi và cuối cùng là cổ đông phổ thông. Hệ thống phân cấp này được xác định bởi cái được gọi là “ưu tiên tuyệt đối”, các quy tắc được sử dụng trong các vụ phá sản để quyết định phần nào của khoản thanh toán sẽ được nhận bởi những người tham gia nào.

Ngoài các quy tắc về quyền ưu tiên tuyệt đối, các quyền khác sẽ khác nhau đối với từng loại bảo mật.

Ví dụ: Điều lệ của một công ty thường quy định rằng chỉ những cổ đông phổ thông mới có đặc quyền biểu quyết và những cổ đông ưu đãi phải nhận cổ tức trước những cổ đông phổ thông. Quyền của người sở hữu trái phiếu được xác định khác nhau vì hợp đồng trái phiếu, hay chứng khoán, thể hiện một hợp đồng giữa công ty phát hành và trái chủ. Các khoản thanh toán và đặc quyền mà trái chủ nhận được chịu sự điều chỉnh của khế ước (các nguyên tắc của hợp đồng).

 

RỦI RO VÀ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG

Quyền lợi và rủi ro của cổ đông

Cổ đông phổ thông vẫn là chủ sở hữu một phần của doanh nghiệp, và nếu doanh nghiệp có lãi thì cổ đông phổ thông được hưởng lợi. Cổ đông chịu rủi ro lớn hơn vì họ không nhận được gì nếu công ty phá sản, nhưng họ cũng có tiềm năng thưởng lớn hơn thông qua việc tăng giá cổ phiếu khi công ty thành công. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi thường ít biến động giá hơn.

 

ĐẶC QUYỀN CHÍNH CỦA CỔ ĐÔNG

  1. Quyền biểu quyết về các vấn đề lớn.  Quyền biểu quyết bao gồm bầu giám đốc và đề xuất những thay đổi cơ bản ảnh hưởng đến công ty như sáp nhập hoặc thanh lý. Việc bỏ phiếu diễn ra tại cuộc họp thường niên của công ty. Nếu cổ đông không thể tham dự, họ có thể thực hiện bằng ủy nhiệm và gửi qua thư trong phiếu bầu của họ.
  2. Quyền sở hữu một phần của công ty. Về việc thanh lý công ty trong đó các cổ đông trái phiếu và cổ đông ưu đãi được thanh toán trước. Tuy nhiên, khi kinh doanh phát đạt, các cổ đông phổ thông sẽ sở hữu những lợi nhuận có giá trị. Cổ đông phổ thông có quyền đòi một phần tài sản thuộc sở hữu của công ty. Khi các tài sản này tạo ra lợi nhuận và khi lợi nhuận được tái đầu tư vào các tài sản bổ sung, các cổ đông nhận thấy lợi nhuận khi giá trị cổ phiếu của họ tăng lên khi giá cổ phiếu tăng.
  3. Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu.  Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu có nghĩa là các cổ đông được phép giao dịch cổ phiếu của họ trên một sàn giao dịch. Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu có vẻ trần tục, nhưng tính thanh khoản được cung cấp bởi các sàn giao dịch chứng khoán là rất quan trọng. Bởi vì cổ phiếu có tính thanh khoản cao, các nhà đầu tư có thể chuyển tiền của họ vào những nơi khác gần như ngay lập tức.
  4. Hưởng cổ tức.  Cùng với yêu cầu về tài sản, các nhà đầu tư cũng nhận được yêu cầu về bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà công ty trả dưới dạng cổ tức. Quản lý một công ty về cơ bản có hai lựa chọn với lợi nhuận: chúng có thể được tái đầu tư trở lại vào công ty (do đó, người ta hy vọng, làm tăng giá trị tổng thể của công ty) hoặc trả dưới hình thức cổ tức. Các nhà đầu tư không có quyền quyết định tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nên được chia – hội đồng quản trị quyết định điều này. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cổ tức được công bố, cổ đông phổ thông được quyền nhận cổ phần của mình.
  5. Cơ hội kiểm tra sổ sách và hồ sơ của công ty. Cổ đông có quyền kiểm tra các tài liệu cơ bản như điều lệ công ty và biên bản họp hội đồng quản trị.
  6. Quyền khởi kiện. Việc kiện một công ty thường diễn ra dưới hình thức một vụ kiện tập thể cổ đông. Ví dụ, Worldcom đã phải đối mặt với một cơn bão tố cáo tập thể cổ đông vào năm 2002 khi phát hiện ra rằng công ty đã phóng đại quá mức thu nhập khiến các cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn sai lầm về tình hình tài chính của mình.

 

Khi bạn mua cổ phiếu, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty và có một số quyền hạn nhất định. Mặc dù cổ đông phổ thông có thể là người cuối cùng được thanh toán khi thanh lý, nhưng điều này được cân bằng bởi các cơ hội lợi nhuận khác như tăng giá cổ phiếu. Nắm rõ các quyền của bạn là một phần thiết yếu để trở thành một nhà đầu tư có hiểu biết và hạn chế được nhiều rủi ro. The Mastro chúc bạn thành công!

Tin liên quan

Nhà hoạt động cổ đông (Shareholder Activist) là ai?

Nhà hoạt động cổ đông là một cổ đông sử dụng cổ phần vốn chủ sở hữu của họ trong một công ty giao dịch công khai để mang lại sự thay đổi trong hoặc cho công ty. Hãy cùng The Mastro tìm hiểu sự tồn tại của thuật ngữ...
Vũ Anh

Cách đầu tư vào đồng Yên Nhật

Nền kinh tế Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa là khoảng 5,065 nghìn tỷ đô la vào năm 2019. Với vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, đồng yên Nhật đã trở thành đồng tiền được...
Vũ Anh

Cách đầu tư trái phiếu hiệu quả cho người mới bắt đầu

Đầu tư trái phiếu là một phần thiết yếu trong quá trình học tập của bạn với tư cách là một nhà đầu tư. Một danh mục đầu tư đa dạng tốt sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cổ phiếu và thu nhập cố định, cho phép bạn vượt...
Vũ Anh

Trái phiếu là gì? Tất tần tật về trái phiếu mà bạn cần nắm chắc trước khi đầu tư

Khi bạn mua trái phiếu, bạn đã chính thức trở thành chủ nợ của Cơ quan phát hành, với nghĩa vụ trả lãi và trả lại tiền của bạn vào một ngày cụ thể trong tương lai. Cổ phiếu có xu hướng được truyền thông đưa tin nhiều hơn trái...
Vũ Anh

Chứng khoán là gì? Các loại hình chứng khoán trên thị trường

Đầu tư chứng khoán được xem như đầu tư cổ phiếu. Hiện nay, chứng khoán là kênh đầu tư được nhiều chủ doanh nghiệp chọn lựa. Có rất nhiều người đã trở nên thịnh vượng và giàu có hơn nhờ kinh nghiệm đầu tư chuyên nghiệp, một số khác thì...
Vũ Anh

Khoảng 35 tỷ đô la trái phiếu cấp cao dự kiến thu về trước Kỳ nghỉ lễ ở Mỹ

Một loạt các đợt bán trái phiếu cấp đầu tư được dự báo sẽ tung ra thị trường vào tuần tới, kêu gọi khoảng 35 tỷ đô la nguồn cung mới.   Theo một cuộc khảo sát không chính thức về các công ty bảo lãnh phát hành nợ, hoạt...
Vũ Anh