Monday, February 6, 2023
Tài chính Kiến thức tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC hợp nhất) được định nghĩa một cách chặt chẽ là báo cáo tổng hợp công ty mẹ và các công ty con. Nếu một công ty không chọn sử dụng loại hình báo cáo phổ biến này của công ty con, thì công ty đó có thể hạch toán phần sở hữu công ty con theo phương pháp giá gốc hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu. Hãy cùng The Mastro tìm hiểu chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất là gì và cách lập báo cáo tài chính hợp nhất một cách chuyên nghiệp nhất qua bài viết dưới đây.

 

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated financial statements) là loại báo cáo hợp nhất của một tập đoàn bao gồm sự tích hợp các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và các công ty con. Loại báo cáo hợp nhất này được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp và được thiết lập theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25 ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

Nhìn chung, việc hợp nhất báo cáo tài chính đòi hỏi một công ty phải tích hợp và kết hợp tất cả các chức năng kế toán tài chính của mình với nhau để tạo ra các báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện kết quả trong bảng cân đối kế toán chuẩn, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Quyết định lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các công ty con thường được thực hiện theo từng năm và thường được lựa chọn do thuế hoặc các lợi thế khác phát sinh. Tiêu chí để lập báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con chủ yếu dựa trên số lượng quyền sở hữu của công ty mẹ trong công ty con.

 • Quyền sở hữu từ 50% trở lên trong một công ty khác thường xác định đó là công ty con và cho công ty mẹ cơ hội để đưa nó vào báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Quyền sở hữu dưới 50% có thể được phép đưa vào nếu công ty mẹ thấy rằng việc quản lý của công ty con phù hợp và chặt chẽ với các quy trình ra quyết định của công ty mẹ.

-> Dành cho bạn: CHI PHÍ TÀI CHÍNH LÀ GÌ? BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ?

Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính riêng lẻ
 • Loại báo cáo tài chính đặc biệt, cung cấp thông tin tổng quát về tình hình và kết quả kinh doanh trong năm tài chính của tập đoàn với tư cách như một doanh nghiệp độc lập.
 • Ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt gồm công ty mẹ và công ty con sẽ không được tính đến, vì vậy công ty mẹ và các bên liên quan có thể nắm được tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của toàn bộ tập đoàn.
 • Một số chỉ số chỉ có ở BCTC hợp nhất vì đây là kết quả của quá trình hợp nhất các công ty con như: Lợi thế thương mại ở phần tài sản; Lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn; Lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát ở kết quả kinh doanh.
 • Là hình thức trình bày thực trạng, phản ánh tình hình tài chính (tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, v.v.) cũng như kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một năm tài chính cho các bên liên quan, bao gồm chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng…

 

Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất

Việc thành lập báo cáo tài chính hợp nhất là một nghiệp vụ không thể thiếu trong quản lý kế toán tài chính của các tập đoàn lớn. Thông qua BCTC hợp nhất, doanh nghiệp có thể:

 • Tổng hợp, trình bày và phân tích thông tin tài chính như tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí và dòng tiền của tập đoàn một cách toàn diện dưới dạng một thực thể kinh tế duy nhất khi kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá kết quả kinh doanh, sự lưu chuyển dòng tiền của tập đoàn trong năm tài chính. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nhận định khả năng tài chính, cũng như thiết lập mục tiêu mới trong tương lai.
 • Trở thành căn cứ để đưa ra các quyết định về đầu tư, kinh doanh và quản lý rủi ro tài chính trong tương lai.

-> Nên xem: TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? CÁC BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?

Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 202/2014/TT-BTC yêu cầu:

 • Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.
 • Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính.

Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất

BCTC hợp nhất

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 202/2014/TT-BTC:

Báo cáo tài chính hợp nhất gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm được lập dưới dạng đầy đủ và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (báo cáo quý, gồm cả quý IV và báo cáo bán niên) được lập dưới dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược. Bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

-> Xem Ngay: TOP 3 khóa học quản lý tài chính ngắn hạn cho người mới

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Để báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin tài chính của toàn bộ tập đoàn, được tiến hành theo các bước:

Bước 1: Thu nhập các báo cáo tài chính riêng lẻ và điều chỉnh, cộng hợp các khoản mục tương ứng.

Bước 2: Tiến hành các bút toán hợp nhất bao gồm:

 • Loại 1: Điều chỉnh chênh lệch giữa giá trị hợp lý & giá trị ghi sổ trong tài sản thuần của công ty con.
 • Loại 2: Loại trừ tất cả giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ với mỗi công ty con và ghi nhận lợi ích thiểu số (NCI) và lợi thế thương mại tại thời điểm hợp nhất.
 • Loại 3: Phân bổ lợi thế thương mại nếu có.
 • Loại 4: Loại trừ tất cả giao dịch nội bộ trong trong tập đoàn.
 • Loại 5: Xác định rõ giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát ở thời điểm cuối kỳ.

Bước 3: Tạo bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất và bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh.

Bước 4: Tổng hợp, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Biểu mẫu BCTC hợp nhất được ban hành theo Phụ lục 1 của Thông tư 202/2014/TT-BTC bao gồm các biểu mẫu báo cáo như sau:

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất: Mẫu số B 01 – DN/HN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: Mẫu số B 02 – DN/HN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm: Mẫu số B 03 – DN/HN
 • Bản thuyết minh BCTC hợp nhất năm: Mẫu số B 09 – DN/HN

Hy vọng với bài viết về báo cáo tài chính hợp nhất là gì và hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất chuyên nghiệp nhất cùng một số mẫu BCTC hợp nhất trên đây sẽ góp phần giúp bạn đơn giản hóa công việc lập BCTC hợp nhất. TheMastro chúc bạn thành công!


Tin liên quan

VPBank – Lựa chọn mở tài khoản ngân hàng online tốt nhất đầu năm 2023

VPBank đang là nền tảng ngân hàng số tốt nhất trong toàn bộ các ứng dụng ngân hàng số hiện nay, đặc biệt trong việc mở tài khoản ngân hàng online và sử dụng các tiện ích ngân hàng trực tuyến với ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO. Tại...
Vũ Anh

Hướng dẫn mở tài khoản Ngân hàng số Cake nhận 20,000đ

Ngân hàng số Cake đang có ưu đãi mở tài khoản nhận thưởng cực hot ngay đầu năm 2023. Dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết nhất giúp bạn dễ dàng tạo tài khoản ngân hàng số Cake miễn phí và nhận thêm 20k về tài khoản. Đồng thời, bài...
Vũ Anh

Top 5 ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng online tốt nhất Việt Nam 2023

Hiện nay, mở tài khoản ngân hàng online đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần tải ứng dụng trên điện thoại của ngân hàng đó và đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn có sẵn trên ứng dụng. Vậy giờ chọn ngân hàng nào hợp...
Vũ Anh

Hướng dẫn mở tài khoản TPBank online nhận thưởng 30k

Chỉ với CMND/CCCD, một chiếc smartphone cùng 5 phút thao tác, bạn đã có thể mở tài khoản ngân hàng TPBank thành công ngay tại nhà. Không những vậy, dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết giúp bạn đăng ký mở tài khoản Tpbank online và nhận hoàn tiền...
Vũ Anh

Cách mở tài khoản Techcombank online chọn số đẹp, nhận thẻ tại nhà, hoàn tiền 100k

Mở một tài khoản tại ngân hàng Techcombank hiện nay chắc chắn là một lựa chọn tài chính sáng suốt của bạn. Để giúp bạn có khởi đầu thuận lợi cùng ngân hàng này, dưới đây là hướng dẫn siêu đơn giản giúp bạn dễ dàng mở tài khoản Techcombank...
Vũ Anh

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản TNEX nhận ngay 20k

Bạn có biết, chỉ cần đăng ký mở tài khoản ngân hàng số TNEX đúng cách là có ngay 20k về tài khoản? Ngay dưới đây là hướng dẫn siêu chi tiết, giúp bạn dễ dàng đăng ký và nhận thưởng thành công. Đặc biệt, TheMastro sẽ chia sẻ cách thức...
Vũ Anh